logo RB

Stowarzyszenie :: Pisma

Uwagi do projektu przebudowy ul. Waszyngtona

mocniak | 2011-09-25 | czytane 4078 razy | 16 komentarzy

Białystok, 16.06.2011

Jarosław Kulesza
[...]
email: climbus@wp.pl

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Dyrektor Janusz Ostrowski

Uwagi do projektu przebudowy ul. Waszyngtona

Po zapoznaniu się z projektem przebudowy ulicy Waszyngtona przesyłam swoją opinię na temat rozwiązań rowerowych.

 1. Ulica Waszyngtona jest stosunkowo niewielka i wydaje mi się, że wydzielanie dróg rowerowych a co grosza ciągów pieszo rowerowych mija się z celem. Dużo lepszym rozwiązaniem były by pasy rowerowe w jezdni.
 2. Rozwiązanie z przejazdem rowerowym przez ulicę Marii Curie Skłodowskiej jest całkowicie niepraktyczne. Rowerzysta jadąc od strony ulicy Mazowieckiej w stronę parku musi 3krotnie przekroczyć jezdnie. Znacznie wydłuży to czas przejazdu rowerzysty. Przejazd powinien być po stronie drogi rowerowej. Jednak lepszym rozwiązaniem były by pasy rowerowe w jezdni z przejazdami. Szczególnie, że na odcinku od M. C. Skłodowskiej do Akademickiej ruch samochodowy jest znikomy.
 3. Proszę rozważyć wprowadzenie kontrpasa na ulicy Wesołej lub umożliwienie jazdy rowerem pod prąd. Rozwiązania takie są wprowadzane w wielu miastach.
 4. Nie wiem jaka jest planowana sygnalizacja świetlna ale zwracam się z uprzejmą prośbą o niestosowanie przycisków przy przejazdach rowerowych, które są niepraktyczne i powodują frustrację u rowerzystów. W ścisłym centrum powinien być nacisk na ruch inny niż samochodowy.

Na swojej stronie internetowej mają Państwo baner „Rowerem szybciej”. Proponowane rozwiązania w tym projekcie podkładają rowerzystom kłody pod koła i powodują, że wcale nie jest szybciej.

Proszę o odpowiedź drogą elektroniczną.

Z poważaniem
Jarosław Kulesza

Pierwsza odpowiedź ZDiIM

Białystok dn. 11 lipca 2011

ZDI.III.5541-ICz-1-1/10/11

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 czerwca 2011 r. dotyczącego uwag do projektu przebudowy ul. Waszyngtona w Białymstoku Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku udziela odpowiedzi na postawie pytania:

 1. Planowana ścieżka rowerowa na ul. Waszyngtona ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom pasa drogowego. Pasy rowerowe w jezdni realizowane są w przypadku braku miejsca na inne bardziej bezpieczne rozwiązania.
 2. Rozwiązanie z trzykrotnym przekraczaniem jezdni przez rowerzystów jest nieaktualne. Projekt zakłada połączenie ciągów rowerowych wzdłuż ul. Waszyngtona w kierunku ul. Akademickiej i przejazd przez ul. Skłodowskiej (obok sklepu Opałek).
 3. Szerokość pasa drogowego ul. Wesołej nie pozwala na wprowadzenie rozwiązań proponowanych przez Pana.
 4. Planowana przebudowa sygnalizacji świetlnej nie zakłada likwidacji na przejeździe rowerowym. Mając na względzie przepustowość i płynność ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu przyciski są jedynym słusznym rozwiązaniem. Będą one zlokalizowane po obydwu stronach przejazdu rowerowego. Z uwagi na to, że jest to ścisłe centrum miasta należy godzić interesy wszystkich użytkowników ruchu.

Jesteśmy świadomi, że nie da się zaspokoić oczekiwań każdego uczestnika ruchu. Robimy jednak wszystko aby ruch na ulicach przebiegał sprawniej, szybciej i przede wszystkim bezpieczniej.

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Dyrektora Dróg i Inwestycji Miejskich
mgr inż. Bożena Zawadzka

Druga odpowiedź ZDiIM na pierwsze pismo

Białystok, 15 lipca 2011r.

ZDI-II.7221.401.2011

W nawiązaniu do Pańskiego pisma zawierającego uwagi do projektu przebudowy ulicy Waszyngtona Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, jak niżej:

W chwili obecnej układ komunikacyjny w centrum Białegostoku ulega ciągłej transformacji. Powstawanie nowych połączeń drogowych pociąga za sobą zmianę natężenia ruchu na poszczególnych ulicach. Budowa przedłużenia ulicy Wyszyńskiego oraz planowana przebudowa ulicy Waszyngtona po jej zrealizowaniu spowoduje wzrost natężenia ruchu na przedmiotowej ulicy stanowiącej najkrótsze połączenie z ulicą Skłodowskiej.

W związku z powyższym ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów wskazane jest oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego. Możliwość poruszania się poza jezdnią szczególnie ważna jest dla rowerzystów jeżdżących rekreacyjnie, zmierzających do parku. Ponadto, za skierowaniem rowerzystów na ciąg pieszo-rowerowy do wspólnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów przemawia sporadyczny ruch pieszy, który będzie nasilać się jedynie w rejonie przystanków autobusowych.

Na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej - Waszyngtona - sposób przeprowadzenia ścieżki rowerowej na drugą stronę ulicy M. Skłodowskiej - Curie i kierowanie rowerzystów na wloty skrzyżowania, gdzie wyznaczone są przejścia dla pieszych spowodowany jest funkcjonowaniem sygnalizacji świetlnej i koniecznością zapewnienia odpowiedniej przepustowości na skrzyżowaniu.

Odnośnie sygnalizacji świetlnej informujemy, że przewiduje się detekcję rowerzystów za pomocą wideodetekcji jak również przycisków.

W sprawie organizacji ruchu na ul. Wesołej, podajemy do wiadomości, że obecnie analizowana jest możliwość przebiegu drogi dla rowerów pod kątem dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w ramach powierzonych zadań zobowiązany jest m.in. do zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo ruchu na drogach różnym uczestnikom. Jest to priorytet, którym kierujemy się przy podejmowaniu wszystkich decyzji w zakresie inżynierii ruchu, starając się godzić przy tym interesy (często przeciwstawne) różnych grup mieszkańców tj. pieszych, rowerzystów i kierowców.

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Dyrektora Dróg i Inwestycji Miejskich
mgr inż. Bożena Zawadzka

Odpowiedź na pierwsze pismo ZDiIM

Białystok, 18.07.2011

Od:
Jarosław Kulesza
e-mail: climbus@wp.pl

Do: Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Z-ca Dyrektora Bożena Zawadzka

Uwagi do projektu przebudowy ul. Waszyngtona

Otrzymałem od Państwa dwie odpowiedzi na moje pismo (przesyłam w załączniku). Chcąc uporządkować zawarte w nich informacje, spisałem poniżej moje uwagi, wątpliwości i pytania.

 1. W jednej odpowiedzi przeczytałem, że przejazd rowerowy będzie koło sklepu „Opałek”, w kolejnej natomiast, że będzie z 3-krotnym przekroczeniem jezdni. Jeżeli wdrożone zostanie drugie rozwiązanie, to nie rozumiem, z jakiego powodu usprawnia się ruch jednym uczestnikom ruchu kosztem innych. Tym sposobem zmniejszyliby też Państwo bezpieczeństwo rowerzystów (poprzez konieczność 3- krotnego przekraczania jezdni).
 2. Twierdzą Państwo, że rozdzielenie ruchu rowerowego z samochodowym daje większe bezpieczeństwo. Proszę podać, na czyjej opinii lub jakich badaniach Państwo bazują. W szczególności interesuje mnie stwierdzenie o większym bezpieczeństwie wydzielonej drogi rowerowej (oraz ciągu pieszo-rowerowego) niż pasa rowerowego wydzielonego z jezdni. Zawracam się również z prośbą o podanie przewidywanego ruchu samochodowego na ulicy Waszyngtona (liczba samochodów/dobę).

  Z obserwacji rozwiązań stosowanych na zachodzie Europy wynika, że pasy rowerowe w jezdni są najczęściej stosowanym rozwiązaniem. Pomagają logicznie organizować ruch. Dużo większy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu miałoby ograniczenie prędkości dla samochodów, niż zmuszanie rowerzystów do lawirowania między pieszymi i bardzo powolnej jazdy.

 3. Przyjmuję do wiadomości, że rozpatrywana jest możliwość dwukierunkowego ruchu dla rowerów na ulicy Wesołej.
 4. Proszę o informację, jak powinien jechać rowerzysta z ulicy Waszyngtona na ulicę Wyszyńskiego. Ciąg pieszo-rowerowy kończy się i nie ma możliwości bezpiecznego włączenia się do ruchu na zasadach ogólnych. Wydaje mi się, że powinien być przejazd przez ulicę Wesołą i wprowadzenie na jezdnię za skrzyżowaniem, tak by rowerzysta nie musiał się przebijać przez pas do skrętu w prawo. Rozumiem, że rowerzyści są mniejszością, ale powtarzają Państwo, że starają się godzić interesy różnych użytkowników. Z większości projektów wynika jednak, że ruch samochodowy jest preferowany, a inni uczestnicy ruchu muszą się dostosować.

Z poważaniem Jarosław Kulesza

Druga odpowiedź ZDiIM

Białystok, 03 sierpnia 2011

Do: Jarosław Kulesza

ZDI-II.7221.401.2011

Nawiązując do Pańskiego pisma z dnia 18.07.2011 r. - uwag do projektu przebudowy ulicy Waszyngtona, Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku informuje, jak niżej:

 1. Rozpatrywano możliwość wyznaczenia przejazdu rowerowego obok sklepu Opałek - jako jeden z wariantów. Jednakże po przeprowadzonej dogłębnej analizie odrzucono to rozwiązanie ze względu na konsekwencje w postaci zmniejszenia przepustowości skrzyżowania ulic Skłodowskiej - Waszyngtona oraz działanie sygnalizacji świetlnej. Tak więc, aktualny pozostaje przejazd przez jezdni w rejonie przejść dla pieszych lub kontynuowanie jazdy nowym tj. projektowanym ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż Opałka w stronę przejścia dla pieszych w rejonie biblioteki uniwersyteckiej.
 2. Wydzielanie pasów rowerowych stwarza duże niebezpieczeństwo kolizji z samochodem, głównie na odcinkach, gdzie dopuszczone jest zatrzymywanie pojazdów. Ponadto, zdecydowana większość ulic ze względu na szczupłość pasa drogowego nie jest przystosowana do wydzielenia ww. pasów z jezdni. Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich kierując się zasadą obiektywności bierze pod uwagę oczekiwania rowerzystów (czas przejazdu, ryzyko "kontaktu" z jadącym ze znacznie większą prędkością samochodem, cele podróży) w miarę możliwości dąży do optymalnego wyznaczenia dróg rowerowych starając się godzić jak największą grupę zainteresowanych.

  Zgodnie z prognozą Studium Transportowego Białegostoku na 2015r. natężenie ruchu w przekroju skrzyżowania kształtuje się na poziomie 1845 pojazdów rzecz. / godz.

 3. W ostatnim czasie zostało wykonane opracowanie uwzględniające połączenie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Waszyngtona z drogą dla rowerów w ul. Wyszyńskiego.

Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich
mgr inż. Bożena Zawadzka

Pismo RB do ZDiIM

Białystok, 18 sierpnia 2011

Urząd Miejski w Białymstoku
Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich
Dyrektor Janusz Ostrowski

Szanowny Panie,
nawiązując do pisma ZDI-II.7221.401.2011 udzielonego Panu Jarosławowi Kuleszy informujemy jak niżej:

 1. 1. Na podstawie danych dostarczonych przez Komendę Główną Policji w Warszawie należy uznać, że wyznaczanie ciągów pieszo rowerowych w miejsce istniejących chodników drastycznie obniża bezpieczeństwo pieszych. Ciągi pieszo-rowerowe nie dostarczają żadnej dodatkowej ochrony przed rowerzystami, a jedynie mnożą konflikty między pieszymi, a rowerzystami, którzy do tej pory poruszali się po jezdni. Dlatego propozycja wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Waszyngtona jak i przy Opałku, gdzie ruch pieszy jest szczególnie duży, stanowi zagrożenie dla najmniej chronionych uczestników ruchu (pieszych).

 2. Piszą Państwo, że wydzielanie pasów rowerowych stwarza duże niebezpieczeństwo kolizji z samochodem. Wszelkie dostępne nam opracowania (zarówno krajowe jak i zagraniczne) mówią o tym, że przy ruchu o charakterystyce podobnej do tej na ul. Waszyngtona najbezpieczniejszym rozwiązaniem są właśnie pasy rowerowe. Prosimy więc o przedstawienie własnych badań, potwierdzających tezę szczególnego ryzyka prowadzenia ruchu rowerzystów po pasach rowerowych lub o wyznaczenie pasów rowerowych.

  Dodatkowo przypominamy, że zdarzenia tylne, które ew. budowa wydzielonej drogi dla rowerów wyeliminuje, stanowią jedynie 4% wypadków na terenie Białegostoku, podczas gdy zdarzenia boczne, które są dalece bardziej prawdopodobne po wydzieleniu drogi dla rowerów oddalonej od jezdni, stanowią ponad 2/3 zdarzeń. Rozwiązanie optymalne powinno przede wszystkim skupiać się na największych zagrożeniach, a nie najmniejszych, dlatego wyznaczenie pasów rowerowych z punktu bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wyjściem dużo lepszym.

 3. Prosimy o odpowiedź w jaki sposób wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po jednej stronie ul. Waszyngtona jest lepsze pod względem wymienionych przez Państwa oczekiwań dotyczących celów podróży niż pasy rowerowe umieszczone po obydwu stronach ulicy. Przypominamy, że po nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta ma obowiązek korzystania z wydzielonej drogi dla rowerów tylko i wyłącznie wtedy, gdy prowadzi ona do jego celu podróży.

Mając na uwadze Państwa wątpliwości co do wyznaczania pasów rowerowych z jezdni za kompromisowe możemy uznać rozwiązanie poprowadzenia ruchu rowerowego w ulicy Waszyngtona poprzez wyznaczenie jednokierunkowych dróg dla rowerów przyległych do jezdni i oddzielonych od niej krawężnikiem. Jest to rozwiązanie powszechne w Kopenhadze i sprawdzające się również przy większych potokach ruchu samochodowego rowerowego.

Proszę o odpowiedź drogą elektroniczną.

Z poważaniem,
Karol Mocniak

Zbiorcza odpowiedź ZDIiM

Białystok, 05 września 2011r.

Do:
Rowerowy Białystok
Karol Mocniak
Rafał Stawecki
Przemysław Moroz
Jarosław Kulesza

ZDI-II.7223.116.2011

Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego dziękuje za wszystkie wnoszone w ostatnim czasie uwagi odnośnie dróg dla rowerów zarówno w projektach poszczególnych ulic przewidzianych do przebudowy jak też już funkcjonujących. Członkowie Rowerowego Białegostoku jako najintensywniej korzystający z dróg rowerowych są w stanie wychwycić wszystkie dokuczliwe w codziennym użytkowaniu niedociągnięcia i usterki, które mogą się zdarzyć w trakcie realizacji wielobranżowej inwestycji.

Wszystkie Panów postulaty są rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do warunków ruchowych prognozowanych na poszczególnych ulicach i w miarę możliwości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami są wdrażane w terenie. Niemniej jednak, niektóre zgłaszane uwagi wymagają dużego nakładu pracy i czasu oraz różnego rodzaju uzgodnień, które należy uzyskać w ramach opracowywania dokumentacji technicznych przy okazji projektowania i budowy dróg. Nadmieniamy, iż nie zawsze polskie przepisy pozwalają na zastosowanie proponowanych przez Państwo udogodnień.

Z satysfakcją odnotowujemy również zadowolenie "zwykłych" rowerzystów jeżdżących rodzinnie m.in. z dziećmi, dla których zwiększenie ilości ścieżek rowerowych odseparowanych od ruchu samochodowego zwiększa poczucie bezpieczeństwa na drodze. Zdecydowana większość rowerzystów chwali takie rozwiązania traktując bezpieczeństwo jako priorytet. Szczególnie w przypadku ulic o dużym natężeniu ruchu samochodowego oraz tych, po których poruszają się samochody ciężarowe, oddzielenie ruchu rowerów od pojazdów o nieporównywalnej prędkości i masie jest konieczne ze względu na ochronę słabo chronionych uczestników ruchu.

Dziękując za wniesione przez Państwo uwagi pragniemy poinformować, że Miasto Białystok ma zapisane w budżecie na różnego rodzaju inwestycje oraz utrzymanie ścieżek rowerowych określoną pulę finansową. W związku z tym, po ustaleniu i zamknięciu budżetu miasta trudno jest wygospodarować dodatkowe kwoty na realizację przestawianych przez Państwo wniosków. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie postulatów i uwag odnośnie realizacji ścieżek rowerowych z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zgłaszane później mogą być realizowane w latach następnych.

Licząc na dalszą konstruktywną współpracę informujemy, iż w chwili obecnej Państwa uwagi są pomocne w opracowywanym budżecie miasta.

Z up. Prezydenta Miasta
Dyrektor Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich

Odpowiedź internauty na pismo zbiorcze

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi dotyczących, jak rozumiem, moich 2 pism z dn. 24 i 25.08.2011 dotyczących przebudowy ul. Waszyngtona oraz ul. Dojlidy Fabryczne proszę o odpowiedź na powyższe pisma drogą elektroniczną zgodnie z KPA. Pismo, które przesłał Pan Ostrowski w żadnym punkcie nie odpowiada na postawione przeze mnie pytania.

Jednocześnie pragnę poinformować, że jeżeli nie chce się Państwu odpowiadać na tego typu pisma, to zawsze można ogłaszać konsultacje społeczne dotyczące planowanych inwestycji. W ten sposób zarówno Państwo jak i osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi do projektów. Myślę, że tego typu spotkania mogłyby bardzo pomóc w kształtowaniu układu ulic i systemu komunikacyjnego miasta. Uważam, że forumowicze z Forum Polskich Wieżowców, Stowarzyszenia Rowerowy Białystok i Drogowy Białystok chętnie by na coś takiego poszli.

Tak zupełnie nawiasem mówiąc, to proszę jeszcze zauważyć, że tego typu pism zapewne będzie coraz więcej. Rowerzystów w Białymstoku przybywa i proszę mi wierzyć, to nie są już osoby które poruszają się po mieście wieczorem rekreacyjnie. To są ludzie którzy używają roweru komunikacyjnie i coraz więcej z nich twierdzi, iż auta w Białymstoku mają niepotrzebny priorytet. Dzięki takim osobom spada ilość aut na drogach, poziom hałasu i wzrasta bezpieczeństwo, nie mówiąc już o środowisku. Na tym polega demokracja - my wybieramy Państwa do reprezentowania nas. Państwo wydajecie nasze pieniądze, więc chcemy by wydawano je mądrze. Dlatego bardzo proszę, zacznijcie wreszcie współpracować.

Proszę o odpowiedź drogą elektroniczną zgodnie z KPA

Przemysław Moroz

Czego my właściwie chcemy na Waszyngtona?

Wydaje się, że ZDiIM nasze propozycje wyznaczenia dróg dla rowerów przyległych do jezdni uważa za zamach na "zwykłych" rowerzystów jeżdżących rodzinnie m.in. z dziećmi. Tymczasem identyczne rozwiązanie i to w znacznie "niebezpieczniejszej" formie (bo dwukierunkowej) funkcjonuje od dłuższego czasu na ul. Produkcyjnej:

fale

Jedyna różnica jest taka, że zamiast jednej, dwukierunkowej ddr, chcemy wyznaczenia dwóch jednokierunkowych, aby umożliwić rowerzystom dojazd do posesji po obu stronach ulicy, a nie tylko jednej. Dlaczego ZDiIM upiera się przy obecnej formie, która uderza zwłaszcza w pieszych, którzy będą musieli uważać na rowerzystów na wąskim ciągu pieszo-rowerowym? Nie wiadomo.

Zobacz także

komentarze

+ dodaj komentarz ilość komentarzy: 16

smiechu wyślij wiadomość

2011-07-07

Panowie i Panie,
Nie piszcie o frustracji rowerzystów (bo co to urzędnika obchodzi).
Zwracajcie uwagę na nielegalność takiego rozwiązania.

gość: normalny rowerzysta

2011-07-14

Podaj mi proszę podstawę prawną, pokazującą nielegalność rozwiązania.

avatar_rogacz

rogacz wyślij wiadomość

2011-07-15

no było pisane parę razy już, że rower to pojazd, a sygnalizacja dla pojazdów ma być wzbudzana automatycznie; p

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-07-18

normalny rowerzysta napisał(a):
Podaj mi proszę podstawę prawną, pokazującą nielegalność rozwiązania.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, załącznik nr 3:
Detektor - element wykrywający ruchy poszczególnych uczestników ruchu (pojazdów lub pieszych), którego działanie polega na wytworzeniu sygnału przy każdym wykryciu uczestnika ruchu znajdującego się w strefie detekcji. Sygnał wytwarzany jest automatycznie w przypadku pojazdów, a w sposób wymuszony lub automatyczny w przypadku pieszych. (...)

gość: normalny rowerzysta

2011-07-19

Właściciele prawdziwych pojazdów płacą składkę OC.

avatar_rafcik

rafcik wyślij wiadomość

2011-07-19

No to się zgadza, jestem właścicielem prawdziwego pojazdu.

gość: qqq

2011-07-28

przyciski do sygnalizacji dla ruchu rowerów są nielegalne, od wielu lat, miały być _usunięte_ z końcem 2008 z nakazu ministra tansportu.

na Waszyngtona potrzebny jest pas rowerowy i śluzy na skrzyżowaniach.
nic więcej

avatar_mocniak

mocniak wyślij wiadomość

2011-08-04

Pozwolę sobie nieco uzupełnić ostatni akapit odpowiedzi ZDiIM:

"Jesteśmy świadomi, że nie da się zaspokoić oczekiwań każdego uczestnika ruchu, więc ignorujemy potrzeby rowerzystów. Robimy jednak wszystko aby ruch samochodów na ulicach przebiegał sprawniej, szybciej i przede wszystkim bezpieczniej."

Widać to chociaż po tym, że po wciśnięciu przycisków, które są "jedynym słusznym rozwiązaniem" - zielone światło zapala się z takim opóźnieniem, że wjeżdża się prosto pod skręcający samochód.

gość: gość

2011-08-05

wiem że to nie na temat ale czy nie macie uwag do budowy ścieżki rowerowej na ul piastowskiej bo jakość wykonania jest nie najlepsza ścieżka jest nie równa i sporo na niej kanciastych przejazdów.

avatar_mocniak

mocniak wyślij wiadomość

2011-08-05

gość napisał(a):
wiem że to nie na temat ale czy nie macie uwag do budowy ścieżki rowerowej na ul piastowskiej bo jakość wykonania jest nie najlepsza ścieżka jest nie równa i sporo na niej kanciastych przejazdów.

Nędzna jakość odbioru technicznego inwestycji to temat znany nie od dzisiaj.

Proponuję porobić zdjęcia wystających krawężnikom z przystawioną miarką i wysłać na adres ZDiIM (oidp to din@um.bialystok.pl) oraz RB (wrzucimy na stronę).

Pozdrawiam.

gość: kaziq

2011-08-19

Do pisma proponuję jeszcze dorzucić argument UM o banerze na bialystok.pl informującym o tym, by rowerzyści poruszali się na jezdni gdy nie ma wydzielonej ddr. Warto też zwrócić uwagę na fakt wyjazdów ze szpitali by wprowadzić strefę 30 km/h oraz o oddzielonych parkingach tak jak jest to w projekcie. Uważam za absurdalne rozwiązanie wydzielania ddr w tym rejonie. Aż się prosi by wymalować tam jednokierunkowe ddr na jezdni.

avatar_mocniak

mocniak wyślij wiadomość

2011-08-19

kaziq napisał(a):
Uważam za absurdalne rozwiązanie wydzielania ddr w tym rejonie. Aż się prosi by wymalować tam jednokierunkowe ddr na jezdni.

To pisz na maila ZDiIM :-) Im więcej głosów poparcia, tym większa szansa na wdrożenie. Twój głos byłby już trzeci ;-)

damiang1997 wyślij wiadomość

2011-08-19

a mój 4 :D ale jutro albo dzisiaj wieczorkiem napiszę dopiero do nich :)

gość: kaziq

2011-08-19

na który mail najlepiej wysyłać? Bezpośrednio do Kuleszy czy na główny?

avatar_mocniak

mocniak wyślij wiadomość

2011-08-19

Jeden do Urzędu Miejskiego (Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich): din@um.bialystok.pl

Jeden do RB: rowerowybialystok@gmail.com

+ dodaj komentarz