logo RB

Poradnik :: Wykaz przepisów rowerowych [edytuj]

Przepisy PoRD dotyczące Rowerzystów

dział I - przypisy ogólne

art. 2

Określenia użyte w ustawie:
1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt,
5) droga dla rowerów -droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi,
12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi,
17) uczestnik ruchu - pieszy, kierujący, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze,
18) pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uznaje się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do lat 10 kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej,
20) kierujący - osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem, albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie,
21) kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym,
47) rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem,

dział II - ruch drogowy

rozdział 2 - ruch pieszych

art. 11
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

rozdział 3 - ruch pojazdów

oddział 1 - zasady ogólne

art. 16
5. Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

oddział 2 - włączanie się do ruchu

art. 17
1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub po zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wyjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie będącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania,
2) na jezdnię z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych
3a) na jezdnię lub pobocze drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów,

oddział 7 - przecinanie się kierunków ruchu

art. 27
1. Kierujący pojazdem, zbliżając sie do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
2. skreślony [od 1.01.2002r.]
3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę [ścieżkę] dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

oddział 10 - ruch pojazdów w kolumnie

art. 32
1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
2) rowerów jednośladowych - 15
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500m dla kolumn pojazdów samochodowych 200m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3. skreślony
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.
6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.

oddział 11 - przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

art. 33
1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 5, a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.
2. Dziecko w wieku do lat 10 może być przewożone na rowerem pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
3) czepiania się pojazdów.
4. Na przejeździe dla rowerzystów kierującemu rowerem zabrania się:
1) wjeżdżania bezpośrednio pod jadący pojazd,
2) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.

rozdział 5 - porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

oddział 1 - przepisy porządkowe

art. 45
1. Zabrania się:
1) kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,
2) przewożenia osoby, o której mowa w ust.1 pkt. 1, na rowerze lub motorowerze albo na motocyklu, chyba, że jest przewożona w bocznym wózku.

art. 47
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczany na chodniku tylko w miejscy wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

art. 49
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
2) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej, niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem,
11) na drodze [ścieżce] dla rowerów.

oddział 4 - warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

art. 62
4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.

dział IV - kierujący

rozdział 1 - uprawnienia do kierowania

art. 87
3. Nie wymaga się uprawnienia do:
1) kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat,

art. 96
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy,
2) motorowerem - jest karta rowerowa lub prawo jazdy,
3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.
3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.

art. 97
2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

rozdział 2 - szkolenie i egzaminowanie

art. 109
4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
3) egzaminator.

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej

z dnia 1 kwietnia 1999 r., w sprawie technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

rozdział 4 - rower, motorower, wózek inwalidzki i pojazd zaprzęgowy

§52.1
Rower powinien być wyposażony:
1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
3) co najmniej jeden sprawny hamulec,
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.